ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

voucher 2015 1Η δράση πρόκειται να υλοποιηθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στα πλαίσια του προγράμματος Youth Guarantee ( Εγγύηση για τη Νεολαία).

Σκοπός της Δράσης: είναι η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των νέων ωφελούμενων σε κλάδους και επαγγέλματα που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση και περαιτέρω ανάπτυξη ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες εισαγωγής τους στην αγορά εργασίας.
Η Δράση απευθύνεται σε 15000 άνεργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους λικίας από 18 έως 24 ετών με απασχόληση σε επιχειρήσεις των παρακάτω κλάδων:

 • Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics
 • Εξαγωγικό Εμπόριο προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα παραγωγής
 • Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών
 • Λιανικό Εμπόριο

Η Δράση περιλαμβάνει:

 • logo espa euro ekye epixeirΠρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε οριζόντιες δεξιότητες
 • Πρακτική άσκηση των ωφελούμενων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις των παραπάνω κλάδων
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελούμενων
 • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων

Βασική σημεία αλλαγών στο σχεδιασμό του Προγράμματος
Ο άνεργος μετά το τέλος του προγράμματος θα λαμβάνει 1.471,60 ευρώ, ενώ ο πάροχος για κάθε τμήμα κατάρτισης θα λαμβάνει 840 ευρώ. Με τον προηγούμενο σχεδιασμό ο άνεργος λάμβανε για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα 799,50 ευρώ και ο πάροχος για κάθε τμήμα κατάρτισης 1.050 ευρώ. Με το νέο σχεδιασμό έχουμε, δηλαδή, αύξηση 45,6% στην επιδότηση του ανέργου και μείωση 20% για το ΚΕΚ.

Εισάγεται η πρακτική άσκηση (on the job training) σε επιχειρήσεις με συναφές αντικείμενο στο οποίο θα καταρτιστούν οι άνεργοι με 120 ώρες θεωρία και 260 ώρες πρακτική άσκηση, μέσα στην επιχείρηση.

Η Θεωρητική κατάρτιση θα γίνει σε 2 στάδια ώστε να συνδυάζεται η θεωρία με την πρακτική στις επιχειρήσεις.
Στάδιο 1ο: 60 ώρες κατάρτιση στην έναρξη της δράσης.
Στάδιο 2ο: υπόλοιπες 60 ώρες θεωρίας μετά την υλοποίηση ενός μήνα πρακτικής άσκησης.

Θα δημιουργηθεί ειδικό μητρώο των επιχειρήσεων των κλάδων που θα ζητούν ανέργους για πρακτική άσκηση (ανά ειδικότητα και περιοχή). Στις αιτήσεις, οι επιχειρήσεις θα αναφέρουν:
α) τον αριθμό των ατόμων (ανά ειδικότητα) που θέλουν να απασχολήσουν για την απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας και πρακτικής άσκησης,
β) τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν σε σταθερή βάση και την περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται. 

VOUCHER ΥΓΕΙΑΣ (2014)

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

igeiaΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

Το E-SCHOOL σας ενημερώνει για το νέο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας και αφορά 1.200 ανέργους από το χώρο της περίθαλψης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Από 22/07/2014 έως 28/07/2014

Η δράση περιλαμβάνει:
• 1200 ώρες κατάρτισης (240 ώρες θεωρητικής κατάρτισης, 960 ώρες πρακτικής άσκησης σε ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ του ΠΕΔΥ (ΝΜΥ και ΤΜΥ))
• Συνολικό επίδομα 7800 ευρώ

Στόχος του προγράμματος:
To πρόγραμμα θα διαρκέσει 1.200 ώρες και έχει ως στόχο τη θεωρητική και επαγγελματική πρακτική άσκηση για νέους πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ των παρακάτω ειδικοτήτων:

 • ΠΕ-ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
 • ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (OIKONOMOΛOΓOI)
 • ΠΕ-ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 • ΠΕ-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ
 • ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Σημαντικό ρόλο για την επιλογή σας αποτελεί η χρονική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ και Κέντρα Υγείας.

 Από την επίσημη σελίδα: «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» (VOUCHER.GOV.GR)

healthvoucher

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α.), του Υπουργείου Υγείας, ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας».

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Σκοπός της δράσης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ-ΤΕ Nοσηλευτών, ΠΕ Οικονομικού(οικονομολόγοι), ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής, και ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Ραδιολόγων-Ακτινολόγων, Διοίκησης μονάδων Υγείας και Μαιευτικής σε θέματα μεταρρυθμίσεων για την υγεία και το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών
 • Πρακτική άσκηση σε Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ διάρκειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν

α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας,
β) στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στον τόπο της πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής.

Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας. Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική). Το φυσικό αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/09/2015 Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης μπορεί να ανέλθει σε 14.400.000,00 ευρώ και κατανέμεται στις κατηγορίες Περιφερειών ως εξής: το ποσό των 6.032.160,00€ θα διατεθεί στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, το ποσό των 6.904.800,00€ θα διατεθεί στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και το ποσό των 1.463.040,00€ θα διατεθεί στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στις αποφάσεις ένταξης των πράξεων.
Ο συνολικός αριθμός των δυνητικά ωφελουμένων είναι 1.200 άτομα και είναι άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισοδύναμου ιδρύματος.

logo igeias

.

VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ 18-24 ετών (2014)

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης EDUCATION STUDIES LEARNING (πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ), συμμετέχει ενεργά σε μια νέα δράση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης & πρόνοιας, με στόχο την απασχόληση και κατάρτιση νέων από 18 έως 29 ετών, και παράλληλα την ουσιαστική στήριξη επιχειρήσεων.

"Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας"

Σκοπός της Δράσης:

Η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Η Δράση αφορά 12.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-24 ετών:

 • 3.000 Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ - Παν/μιων Εξωτερικού)
 • 9.000 Απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ)

και περιλαμβάνει:

 • 15-20 μέρες (80-120 ώρες) κατάρτιση σύμφωνα με τις επαγγελματικές σου προτιμήσεις και επιλογές
 • 2-3 μήνες (380-420 ώρες) απασχόληση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
 • 2.410€ αμοιβή για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • 2.240€ αμοιβή για τους αποφοίτους Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Τμηματική καταβολή αμοιβής καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος
 • Δυνατότητα μόνιμης απασχόλησης με το κίνητρο της επιχορήγησης της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης
 • Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring

VOUCHER PAROUSIASI 04


 Απαραίτητα κριτήρια:

Α. «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ»

 1. Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ιδρύματος εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 2. Ηλικίας 18-24(1.1.1990 έως και 31.12.1996)
 3. Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ
 4. Συμπληρωμένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης ΟΑΕΔ και συμφωνία σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
 5. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Β. «Απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

 1. Κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
 2. Ηλικίας 18-24(1.1.1990 έως και 31.12.1996)
 3. Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ
 4. Συμπληρωμένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης ΟΑΕΔ και συμφωνία σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
 5. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Κριτήρια μοριοδότησης:

 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 2. Το συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013)
 3. Εκπαιδευτικό επίπεδο (μόνο για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

Υποβολή αιτήσεων έως και 24/09/2014