Η πληρωμή στην πρακτική άσκηση γίνεται αφού περάσουν οι 5 προβλεπόμενοι μήνες;

Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής:

Πληρωμή επιδόματος θεωρητικής κατάρτισης: Το επίδομα της θεωρητικής κατάρτισης είναι αξίας 400€ (80 ώρες Χ5 € ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) και καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης και εφόσον έχει συμπληρωθεί ένας μήνας από την πρακτική άσκηση. Πάντοτε λαμβάνονται υπόψη οι απουσίες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης.
Πληρωμή επιδόματος πρακτικής άσκησης: Το επίδομα της πρακτικής άσκησης είναι αξίας 2.300€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα «απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ» και 2.000€ για την ομάδα «απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», καταβάλλεται δε με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Όλες οι πληρωμές, καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε καταρτιζόμενος έχει δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» του στη δράση και στον οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ως πρώτος δικαιούχος.

Μπορείτε να μου δώσετε περισσότερες πληροφορίες για την πρακτική άσκηση;

Η πρακτική άσκηση των ωφελουμένων είναι υποχρεωτική. Θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στις οποίες δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης.
Δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, που είναι μέλη του ΣΕΤΕ, δεδομένου ότι θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης.
Η πρακτική άσκηση θα πρέπει να έχει συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης που παρακολούθησε ο ωφελούμενος.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα;

Α. Για την ομάδα ωφελουμένων «Aπόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ»:

Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης του (διαφορετικά να συνοδεύεται από άλλο επίσημο έγγραφο του Πανεπιστημίου/ τεχνολογικού ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται η σχετική πληροφορία) ή Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ.
Επικυρωμένο αντίγραφο τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού καλής γνώσης ξένης γλώσσας εφόσον υπάρχει, σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.
Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα 2011).
Επιπρόσθετα, όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/ Ενώσεις καταθέτουν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:
Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο/ Ένωσης όπου ανήκουν.
Β. Για την ομάδα ωφελουμένων «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»:

Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα 2011).

Ποιά είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας των αποφοίτων δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης;

Οι άνεργοι νέοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών που θα συμμετάσχουν στη δράση, δεν θα υπερβούν τα 20.000 άτομα. Η επιλογή τους και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότη ση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

Ηλικία υποψηφίου.
Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012)

Από πού θα παραλάβω την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας;

Η επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2013 (31/10/2013) και η ενεργοποίηση της γίνεται με τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του καταρτιζόμενου, του παρόχου κατάρτισης και της επιχείρησης για πρακτική άσκηση, με την ηλεκτρονική υποβολή στην ειδική ιστοσελίδα από τον πάροχο κατάρτισης της ημερομηνίας σύναψης της σύμβασης καθώς και του ΚΑΥΑΣ του ωφελούμενου.

Ποιά είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας των αποφοίτων ΑΕΙ / ΤΕΙ;

Οι άνεργοι νέοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών που θα συμμετάσχουν στη δράση, δεν θα υπερβούν τα 15.000 άτομα. Η επιλογή τους και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

Έτος κτήσης του πτυχίου.
Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012).
Βαθμός πτυχίου.
Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Ύπαρξη πιστοποιητικού καλής γνώσης ξένης γλώσσας.

Θα μου πείτε τι χρήματα μου αναλογούν ως επιδότηση από το πρόγραμμα;

Το επίδομα της θεωρητικής κατάρτισης είναι αξίας 400€ (80 ώρες Χ5 € ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) και καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης και εφόσον έχει συμπληρωθεί ένας μήνας από την πρακτική άσκηση.
Το επίδομα της πρακτικής άσκησης είναι αξίας 2.300€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και 2.000€ για την ομάδα απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καταβάλλεται δε με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα;

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων, έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Α. Για την κατηγορία Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών

Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Να έχουν γεννηθεί από 01/01/1983 και έπειτα και να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
Δικαίωμα συμμετοχής, επίσης, έχουν και όσοι συμμετέχουν σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/ Ενώσεις.

Β. Για την κατηγορία Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών

Να έχουν γεννηθεί από το 01/01/1983 μέχρι και 31/12/1995
Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
Κάθε ενδιαφερόμενος ανεξάρτητα σε ποια ομάδα ωφελουμένων ανήκει, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του.

Θα μου πείτε τι εννοείτε όταν λέτε «για την εγγραφή σας στο μητρώο ωφελουμένων;

Το Μητρώο Ωφελουμένων αφορά στην κατάταξη κατά φθίνουσα σειρά, ανά Διοικητική Περιφέρεια και ανά ομάδα, των ωφελουμένων και των επιλαχόντων. Στους πίνακες αυτούς αποτυπώνεται η τελική κατάταξη των επιλεγέντων. Για την κατάταξη αυτή θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης και το πλήθος των αιτήσεων των ωφελουμένων ανά Διοικητική Περιφέρεια και ανά ομάδα ωφελουμένων.

Συνολικά οι ωφελούμενοι θα ανέρχονται σε 35.000 άτομα, εκ των οποίων οι 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ και οι 20.000 απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο αριθμός των επιλαχόντων, καθορίζεται σε ποσοστό 50% επί του συνολικού αριθμού των επιλεγέντων.