Οι άνεργοι νέοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών που θα συμμετάσχουν στη δράση, δεν θα υπερβούν τα 15.000 άτομα. Η επιλογή τους και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

Έτος κτήσης του πτυχίου.
Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012).
Βαθμός πτυχίου.
Ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Ύπαρξη πιστοποιητικού καλής γνώσης ξένης γλώσσας.