Οι άνεργοι νέοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών που θα συμμετάσχουν στη δράση, δεν θα υπερβούν τα 20.000 άτομα. Η επιλογή τους και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότη ση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

Ηλικία υποψηφίου.
Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012)