Το Μητρώο Ωφελουμένων αφορά στην κατάταξη κατά φθίνουσα σειρά, ανά Διοικητική Περιφέρεια και ανά ομάδα, των ωφελουμένων και των επιλαχόντων. Στους πίνακες αυτούς αποτυπώνεται η τελική κατάταξη των επιλεγέντων. Για την κατάταξη αυτή θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης και το πλήθος των αιτήσεων των ωφελουμένων ανά Διοικητική Περιφέρεια και ανά ομάδα ωφελουμένων.

Συνολικά οι ωφελούμενοι θα ανέρχονται σε 35.000 άτομα, εκ των οποίων οι 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ και οι 20.000 απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο αριθμός των επιλαχόντων, καθορίζεται σε ποσοστό 50% επί του συνολικού αριθμού των επιλεγέντων.