Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής:

Πληρωμή επιδόματος θεωρητικής κατάρτισης: Το επίδομα της θεωρητικής κατάρτισης είναι αξίας 400€ (80 ώρες Χ5 € ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) και καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης και εφόσον έχει συμπληρωθεί ένας μήνας από την πρακτική άσκηση. Πάντοτε λαμβάνονται υπόψη οι απουσίες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης.
Πληρωμή επιδόματος πρακτικής άσκησης: Το επίδομα της πρακτικής άσκησης είναι αξίας 2.300€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα «απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ» και 2.000€ για την ομάδα «απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», καταβάλλεται δε με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.
Όλες οι πληρωμές, καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε καταρτιζόμενος έχει δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» του στη δράση και στον οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ως πρώτος δικαιούχος.